Lees hier onze voorwaarden

We hebben ze op deze pagina overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.

PARAGRAAF A – ALGEMEEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

LEVERANCIER
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E Dental B.V. gevestigd te Alblasserdam, dan wel enige andere partij die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een offerte aan of Overeenkomst met een Opdrachtgever.

OPDRACHTGEVER
De (rechts)persoon die Leverancier een opdracht geeft voor het leveren van producten en/of het uitvoeren van een werk en/of het ontwerpen van een werk.

OVEREENKOMST(EN)
De overeenkomst(en) tussen Leverancier en Opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle precontractuele situaties tussen Leverancier en Opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.
2.2.Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Leverancier zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.3.Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.4.De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.
2.6. Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van deze voorwaarden en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden.
2.7. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met Leverancier te sluiten Overeenkomsten.

Artikel 3 – Offertes

3.1. Alle offertes en andere uitingen van Leverancier zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een offerte of enige andere uiting een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft Leverancier het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
3.2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn voor Leverancier slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Leverancier is bevestigd. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren producten aan te geven. De te leveren producten kunnen van bovenbedoelde monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties afwijken. Eventuele afwijkingen geven Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel enigerlei vergoeding of tegemoetkoming te verlangen, tenzij de afwijking zo groot is, dat van Opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden deze te accepteren. Offertes zijn mede gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.
3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1. hebben offertes van Leverancier een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn voor Leverancier slechts bindend voor zover deze door Leverancier schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd of door het aanvangen met de uitvoering van de betreffende opdracht door Leverancier. Leverancier heeft het recht om in een voorkomend geval haar gebondenheid aan de Overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door Opdrachtgever ondertekende kopie van een door Leverancier toegezonden schriftelijke opdrachtbevestiging c.q. offerte binnen de door Leverancier in de opdrachtbevestiging c.q. offerte gestelde termijn.

4.2. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen opdrachtbevestiging c.q. offerte wordt verzonden, geldt de factuur tevens als op-drachtbevestiging.

Artikel 5. – ELEKTRONISCH CONTRACTEREN EN FACTUREREN.

5.1. De in dit artikel vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing indien een Overeenkomst tot stand komt via elektronische weg. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
5.2.Leverancier is niet gehouden voorafgaande aan het sluiten van een Overeenkomst via elektronische weg aan Opdrachtgever informatie te verstrekken als vermeld in artikel 6:227b lid 1BW.
5.3. Leverancier is tevens niet gehouden tot het verzenden van een schriftelijke ontvangst- of orderbevestiging aan Opdrachtgever van een via elektronische weg afgesloten Overeenkomst. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 komt de Overeenkomst tot stand na het elektronisch plaatsen van een bestelling door Opdrachtgever.
5.4.Bij elektronische facturering zijn alle bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel6 – Wijziging van de Overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden dan wel leveringen te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2. De kosten die gepaard gaan met deze wijziging zullen in onderling overleg door partijen worden vastgesteld.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN

7.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier is gehouden duidelijk aan te geven welke valuta op de aanbieding van toepassing is.
7.2. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen en grondstoffen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, of de opdracht door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is Leverancier gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies, zulks met dien verstande dat Opdrachtgever bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen.
7.3. Voor overeenkomsten met een factuurwaarde onder de € 100,– exclusief BTW is Leverancier gerechtigd maximaal een bedrag van € 15,– exclusief BTW voor behandelings-, administratie- en portokosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 8 – BETALING

8.1. De betaling van de facturen van Leverancier dient effectief te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bankgiroafschriften van Leverancier aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
8.2. Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen directe betaling te leveren of om voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of gedeeltelijk betaling te verlangen.
8.3. Alle door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur, ook al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande facturen.
8.4. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
8.5. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, is Leverancier gerechtigd haar vordering zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven. Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvraag, incassokosten, alsmede de kosten van door Leverancier in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. Leverancier is gerechtigd de buitengerechtelijke kosten forfaitair te bepalen op 15% van het verschuldigde met een minimum van € 250,–.
8.6. Leverancier is gerechtigd naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen en de uitvoering van de Overeenkomst of delen hiervan op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld, indien Leverancier goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
8.7.Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Leverancier hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

ARTIKEL 9 – MONTAGE

9.1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat in de voor montage benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, stroom, perslucht, verlichting e.d. tijdig voorzien is. De verantwoording voor het tijdig (laten) monteren van de juiste leiding op het juiste aansluitpunt, met inachtneming van de geldende aansluitvoorschriften van de leverancier en/of nutsbedrijven, ligt altijd bij Opdrachtgever.
9.2.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de kosten van het leggen van voornoemde leidingen en het aansluiten van de bestelde goederen apart in rekening gebracht en vallen derhalve buiten de door Leverancier opgegeven prijzen.

ARTIKEL 10 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Alle aan Opdrachtgever geleverde en onbetaalde goederen c.q. producten blijven eigendom van Leverancier totdat al hetgeen Leverancier uit welken hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft, is voldaan.
10.2. Het in artikel 10.1 vermelde eigendomsvoorbehoud laat onverlet dat de goederen c.q. producten voor rekening en risico komen van Opdrachtgever bij de ter beschikking stelling van de producten aan Opdrachtgever.
10.3. Uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is Opdrachtgever gerechtigd om over de door Leverancier geleverde en nog onbetaalde goederen c.q. producten te beschikken. Een eventuele zekerheidstelling door Opdrachtgever aan derden bijvoorbeeld in de vorm van verpanding kan nimmer geschieden. Opdrachtgever is verplicht Leverancier per omgaande te informeren, indien een derde of derden beslag willen leggen of hebben gelegd op de door Leverancier geleverde en nog onbetaalde goederen c.q. producten.

ARTIKEL 11 – LEVERTIJDEN EN TERMIJNEN

11.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Producten geleverd af fabriek (EXW, Incoterms 2010) Alblasserdam.
11.2. Levertermijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door Leverancier opgegeven, dan wel overeengekomen termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Leverancier zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen.
11.3. Opgegeven of overeengekomen termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige nakoming dient Leverancier schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven.
11.4. Levertermijnen dan wel andere door Leverancier na te komen termijnen zullen worden opgeschort indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Leverancier, dan wel indien Opdrachtgever niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen, dan wel indien Opdrachtgever niet of niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen in verband met de afname en/of verwerking van de door Opdrachtgever aangeboden zaken (zoals het verkrijgen van de benodigde vergunningen).
11.5. Leverancier is gerechtigd geen nieuwe prestaties te leveren, indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Leverancier.
11.6.Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet nakomen van levertijden of andere termijnen.
11.7. Leverancier is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

ARTIKEL 12 – VERGUNNINGEN

Opdrachtgever dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij over de juiste vergunningen beschikt, welke op basis van de wet vereist zijn voor de uitvoering van de door Leverancier op basis van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden. Het bepaalde in de voorgaande zin geldt niet voor zover op basis van de wet expliciet volgt dat Leverancier exclusief dient te beschikken over een vergunning ter uitvoering van de uit de Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden.

ARTIKEL 13 – TOEGANG EN WERKTIJDEN

13.1. Leverancier en haar hulppersonen hebben te allen tijde het recht terreinen en gebouwen te betreden, waarop eigendom en/of onderpanden van Leverancier aanwezig zijn, dan wel waar Leverancier toegang nodig heeft in verband met het leveren, dan wel met het terugnemen of ongedaan maken van haar prestatie.
13.2.Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat Leverancier tijdig kan beschikken over het terrein waarop de werkzaamheden door Leverancier moeten worden verricht.
13.3. Opdrachtgever zal tijdig zorgdragen voor een deugdelijk verharde en voldoende brede weg, welke geschikt is voor de aan- en afvoer van zaken.
13.4. Indien noodzakelijk zal Opdrachtgever zorgdragen voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen voor de voormelde aan- en afvoer van en naar de plaats vanaf de door Leverancier aan te wijzen openbare weg.
13.5.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Leverancier gerechtigd te leveren binnen de gebruikelijke werktijden. Opdrachtgever zal tijdig zodanige maatregelen nemen dat Leverancier hiertoe in staat is.
13.6. Opdrachtgever stelt Leverancier in staat te leveren buiten de gebruikelijke werktijden indien dit door Leverancier noodzakelijk wordt geacht en Opdrachtgever hiervan tijdig in kennis is gesteld.

ARTIKEL 14 – WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/ SCHADEVERGOEDING/ OPSCHORTING

Indien
a. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt; of
b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van Leverancier; of
c. Opdrachtgever ondanks sommatie enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Leverancier niet of niet geheel nakomt; of
d. Opdrachtgever ondanks sommatie nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen wordt opgeheven; wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn. Leverancier is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd de overige rechten van Leverancier, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. Leverancier is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID

15.1. Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Leverancier, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, dan wel, voor zover dit lager is, de betreffende contractsom.
15.2 Ingeval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of Leverancier niet voor de schade is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot 50% van de op grond van de desbetreffende Overeenkomst door Leverancier aan Opdrachtgever gefactureerde c.q. te factureren bedragen exclusief omzetbelasting.
15.3. Leverancier is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) en andere gevolgschade. Eveneens is de aansprakelijkheid welke is ontstaan door het verloren gaan van digitaal opgeslagen gegevens uitgesloten. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
15.4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersoneel, ook niet indien sprake is van opzet of grove schuld van deze hulppersonen.
15.5. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd, indien deze schade en/of kosten voortvloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet zijn geschied.
15.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat Opdrachtgever en volgens hem aan Leverancier toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Leverancier heeft gemeld, alsmede dat Opdrachtgever Leverancier in de gelegenheid dient te stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
15.7. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Leverancier zelf en of diens bedrijfsleiding.

ARTIKEL 16 –– VRIJWARING/AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER

16.1. Indien Opdrachtgever, op grond van het toepasselijke recht, deze algemene voorwaarden, dan wel op grond van enige Overeenkomst aansprakelijk is en Leverancier wordt in dat kader door een derde aangesproken, zal Opdrachtgever Leverancier volledig vrijwaren en de door Leverancier geleden schade vergoeden.
16.2. Indien Leverancier door of namens een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade welke is ontstaan door of tijdens het verblijf op het bedrijfsterrein van Leverancier, zal Opdrachtgever Leverancier vrijwaren en alle schade, alsmede de kosten in en buiten rechte vergoeden.
16.3.Indien Leverancier werkzaamheden buiten haar bedrijf verricht, zal Opdrachtgever zodanige maatregelen treffen dat de veiligheid van personen en zaken bij werkzaamheden van Leverancier gewaarborgd is en blijft.
16.4. Opdrachtgever zal Leverancier vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Leverancier terzake van gebruik van door Opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of andere zaken respectievelijk gegevens.
16.5 Ter voorkoming van schade welke direct, dan wel indirect het gevolg kan zijn van de (af)levering van een prestatie zijdens Leverancier, zal Opdrachtgever tijdig en afdoende informatie verstrekken aan Leverancier en derden en zo nodig regelingen treffen met derden.

ARTIKEL 17 – RECLAME EN GARANTIETERMIJN

17.1. Indien en voor zover in een Overeenkomst niet in een specifieke afnamekeuring van de producten is voorzien, dient Opdrachtgever de producten direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele reclames of gebreken met betrekking tot de producten, waaronder mede te verstaan verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de geleverde producten en de daarvoor in de Overeenkomst gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan Leverancier te worden gemeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen binnen 8 dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken en uiterlijk binnen twaalf maanden (de garantietermijn) na aflevering respectievelijk oplevering schriftelijk en gemotiveerd aan Leverancier te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame binnen de garantietermijn vervallen alle mogelijke aanspraken van Leverancier ter zake van gebreken met betrekking tot de producten. Tevens is Opdrachtgever gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en vrachtvrij aan Leverancier te retourneren, op eerste verzoek van Leverancier.
17.2.Indien en voor zover een reclame door Leverancier gegrond wordt bevonden, is Leverancier uitsluitend verplicht naar haar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke producten te vervangen, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd, indien de gebreken het gebruik van de producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.
17.3. Het reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier.
17.4. Retournering van de producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, onder door Leverancier te bepalen voorwaarden.
17.5. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en dergelijke gegevens kunnen niet door Leverancier als een tekortkoming worden aangemerkt.
17.6. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde producten onoordeelkundig zijn behandeld c.q. zijn gebruikt of het gebruik van de geleverde producten niet in overeenstemming is met de (wettelijke)voorschriften. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of als er veranderingen aan de geleverde producten zijn aangebracht door Opdrachtgever of door derden.
17.7. De door Leverancier geleverde producten zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die Leverancier zelf heeft gekregen van degenen van wie zij de desbetreffende producten heeft betrokken.
17.8. Leverancier is gerechtigd om de nakoming van haar garantieverplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever de betalingscondities of anderszins zijn verplichtingen is nagekomen.

ARTIKEL 18 – OVERMACHT

18.1. Indien Leverancier door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Leverancier op betaling door Opdrachtgever voor reeds door Leverancier verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel is Leverancier gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Leverancier zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Leverancier alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
18.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Leverancier tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, weersomstandigheden, waardoor – zoals gebruikelijk is in de bouw – niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer  of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Leverancier of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit Leveranciers’ magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt.  Hieronder worden mede begrepen werkstakingen, ziekte en/of ongeval van personeel van Leverancier, voor zover het gaat om gespecialiseerde werknemers in wier vervanging in redelijkheid niet op korte termijn in kan worden voorzien. Overmacht van toeleveranciers van Leverancier wordt tevens geacht overmacht te zijn van Leverancier.

ARTIKEL 19 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

19.1. Leverancier verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever. In het kader hiervan is Leverancier gerechtigd een analyse te maken van de persoonlijke gegevens om tot een betere service ten aanzien van Opdrachtgever te komen. Leverancier is tevens gerechtigd de persoonlijke gegevens te verwerken met het oog op marketing en andere algemene doeleinden in verband met haar activiteiten. Opdrachtgever stemt ermee in dat Leverancier de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden.
19.2. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat Leverancier persoonlijke gegevens doorgeeft aan andere deelnemers van de groep waarvan Leverancier deel uitmaakt, waar ook ter wereld. Opdrachtgever stemt er tevens mee in dat Leverancier persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is om de opdracht van Opdrachtgever uit te voeren.
19.3. Opdrachtgever dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat hij in verband met het voorgaande beschikt en blijft beschikken over de noodzakelijke toestemming van zijn functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers.
19.4. Opdrachtgever zal Leverancier in verband met het bovenstaande schadeloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen of werknemers of vertegenwoordigers).
19.5. Leverancier is gerechtigd om van door haar verrichte leveringen, producten en/of werken (fotografische) opnamen te maken, ten behoeve van haar marketing dan wel andere algemene doeleinden.

ARTIKEL 20 – UITVOERING

Leverancier is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 21 – HOOFDELIJKHEID

Indien met Opdrachtgever verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 22 – TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

22.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
22.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Leverancier is gevestigd, onverminderd het recht van Leverancier een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

ARTIKEL 23 – WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Leverancier is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien Leverancier niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van Leverancier dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

PARAGRAAF B – SPECIALE REGELING VOOR AANNEMING VAN WERK

ARTIKEL 24 – AANNEMING

24.1. Deze paragraaf is mede van toepassing op Overeenkomsten betreffende aanneming van werk, waaronder tevens worden begrepen reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.
24.2. Leverancier is gerechtigd doch niet verplicht zaken, waaronder begrepen bouwstoffen, afval en materialen welke vrijkomen bij de uitvoering van de Overeenkomst retour te nemen. Het retour nemen althans verwijderen van zaken door Leverancier op verzoek van Opdrachtgever is niet in de overeengekomen prijs inbegrepen.
24.3.Indien het werk niet ongehinderd doorgang kan vinden als gevolg van een oorzaak welke niet aan Leverancier kan worden toegerekend, heeft Leverancier het recht haar leveringen c.q. werkzaamheden op te schorten. Dit onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor schade van Leverancier.
24.4.Ingeval na schriftelijke sommatie de oorzaak van de verstoorde voortgang niet onverwijld en definitief opgeheven is, heeft Leverancier het recht de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever zal alsdan de schade van Leverancier vergoeden.

ARTIKEL 25 – (ONDER)GROND

25.1. Tenzij Opdrachtgever voor het aanbod zijdens Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk anders aan Leverancier heeft medegedeeld, is iedere aanbieding van Leverancier gebaseerd op een gesteldheid en samenstelling van de (onder)grond welke geen speciale voorzieningen en/of meerwerk wenselijk of noodzakelijk maakt voor de prestatie van Leverancier.
25.2. Opdrachtgever draagt het volledige risico voor de gesteldheid, geschiktheid van de ondergrond en voor het risico van beschadiging, verlies of tenietgaan van de ondergrond en van al hetgeen zich erop, -onder, -boven, -in of -naast bevindt, in verband met de prestaties van Leverancier.

ARTIKEL 26 –LOCATIE

ALGEMEEN
26.1. De navolgende artikelleden zijn toepassing ongeacht of de locatie waar de prestatie dient te worden geleverd (de locatie) binnen dan wel buiten dan wel gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten is gelegen.
26.2. Opdrachtgever draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de locatie. Indien de locatie niet tijdig geschikt is, dient Opdrachtgever Leverancier daarvan tijdig in kennis te stellen. Schade en kosten welke hieruit voor Leverancier voortvloeien, worden door Opdrachtgever vergoed.
26.3. Opdrachtgever zal op de locatie zodanige maatregelen treffen dat de veiligheid van personen en zaken bij werkzaamheden van Leverancier gewaarborgd is en blijft.
26.4. Opdrachtgever draagt tijdig zorg, om niet, voor de aanwezigheid op de locatie van alle bij het verrichten van de prestatie door Leverancier en haar hulppersoneel benodigde voorzieningen, materialen en hulpwerktuigen, zoals onder meer water en elektriciteit waaronder krachtstroom, alsmede dat aan de eventueel door Leverancier gestelde eisen inzake temperatuur, vochtigheid en isolatie wordt voldaan, een en ander gedurende de periode waarin de Overeenkomst ten uitvoer wordt gebracht.
26.5. Alle door Opdrachtgever aan Leverancier ter beschikking gestelde dan wel voorgeschreven voorzieningen, materialen en hulpwerktuigen worden door Leverancier gebruikt, verbruikt en verwerkt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
26.6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de omstandigheden op de locatie volledig in overeenstemming zijn met de vereisten uit de Arbeidsomstandighedenwet.
26.7. De gevolgen van het ontbreken van adequate omstandigheden uit hoofde van de in het vorige lid genoemde wet zijn volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

BINNENLOCATIE

26.8. De navolgende artikelleden zijn van toepassing indien de locatie waar de prestatie dient te worden geleverd binnen is gelegen.
26.9. Opdrachtgever dient Leverancier alle detailtekeningen te verschaffen van de locatie. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de op de tekeningen vermelde maten.
26.10. De locatie dient onder meer geheel ontruimd te zijn. Kwetsbare onderdelen in de omgeving van de locatie zullen door Opdrachtgever worden beschermd.
26.11. De locatie dient glas en waterdicht te zijn, alsmede tochtvrij.
26.12. Opdrachtgever zal duidelijk zichtbare markeringen plaatsen op plaatsen waar schade aan, in, naast, onder of boven de grond, alsmede de in de grond bevindende leidingen en kabels en dergelijke kan ontstaan door enigerlei activiteit verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Leverancier.
26.13. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de temperatuur op de locatie ten minste tien graden Celsius bedraagt.

ARTIKEL 27 – MILIEU

27.1. Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico – namens en ten behoeve van Leverancier – zorgdragen voor alle door of namens enige overheid verplicht gestelde meldingen voor het verrichten van het werk op de locatie.
27.2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de locatie zodanig is ingericht en zodanige voorzieningen zijn getroffen dat schade aan het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
27.3. Opdrachtgever zal om niet de na (af)levering en/of inontvangstneming door Leverancier resterende gevaarlijke stoffen, al dan niet zijnde (delen van) goederen welke door Leverancier worden achtergelaten op de locatie, doen afvoeren.

ARTIKEL 28 – MEER- EN MINDERWERK

28.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering; ingeval van wijzigingen van de bedragen van de stelposten; ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
28.2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk te boven gaat, heeft Leverancier recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil tussen die totalen.
28.3 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Leverancier en Opdrachtgever op verrekening van meer- of minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
28.4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die in de aanneemsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij – het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende zijn bepaald en welke door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

ARTIKEL 29 – OPNEMING EN GOEDKEURING

29.1. De opneming van het werk geschiedt op verzoek van Leverancier met mededeling op welke dag de opneming plaats zal vinden.
29.2. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk en in de regel binnen 8 dagen na de dag dat het werk naar oordeel van Leverancier voltooid is.
29.3. Direct nadat het werk is opgenomen, wordt Leverancier door Opdrachtgever medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgaaf van de gebreken die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn.
29.4. Kleine gebreken die voor een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg.

ARTIKEL 30 – OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

30.1. Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
30.2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
30.3. Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd indien:
a. Opdrachtgever dit aan Leverancier mededeelt;
b. Leverancier Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht het werk voltooid te achten en Opdrachtgever niet binnen 10 dagen na dagtekening van dit desbetreffend bericht schriftelijk de bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt;
c. Opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
30.4. Leverancier is verplicht de in artikel 29.4. genoemde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn bedraagt 30 dagen en gaat onmiddellijk in na de dag waarop het werk overeenkomstig het tweede lid van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 31 –  AANSPRAKELIJKHEID

31.1. Onverminderd het in artikel 15 van deze algemene voorwaarden bepaalde is dit artikel mede van toepassing op opdrachten die betrekking hebben op de uitvoering van een werk.
31.2. Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering of daaraan gelijk te stellen verzekering.
31.3. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn als bedoeld in het vorige artikel is Leverancier niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door de schuld van Leverancier, haar leverancier, haar onderaannemer of haar personeel een gebrek bevat dat door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder ontdekt had kunnen worden en Leverancier van dat gebrek binnen redelijke termijn mededeling is gedaan.
31.4. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.
31.5. Ingeval het in het tweede lid genoemde gebrek als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.

PARAGRAAF C – SPECIALE REGELING VOOR OPDRACHT TOT ONTWERP

ARTIKEL 32 – OPDRACHT TOT ONTWERP

Deze paragraaf is mede van toepassing op Overeenkomsten van opdracht tot ontwerp.

ARTIKEL 33 – AUTEURSRECHT

33.1. Leverancier, of haar rechtverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers die van haar ontwerp aan afbeelding of voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen.
33.2. Leverancier behoudt ook nadat zij toestemming heeft verleend tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van haar werk de navolgende rechten;
a. het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van haar naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid;
b. het recht zicht te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de hare, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmee openbaar zijn gemaakt;
c. het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid en de billijkheid;
d. het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de goede naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.
33.3 Leverancier heeft als enige het recht van het uitwendige en inwendige van een naar zijn ontwerp te verwezenlijkt object foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken, doch zij behoeft de toestemming van Opdrachtgever voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen die het inwendige van het object tonen na ingebruikneming.

ARTIKEL 34 – DE UITVOERING VAN HET OBJECT

Het is Opdrachtgever niet toegestaan het ontwerp van Leverancier te laten uitvoeren c.q. verwezenlijken door een ander niet zijnde Leverancier, dit tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In dit laatste geval, is Opdrachtgever verplicht het object overeenkomstig de kenbare bedoelingen van Leverancier uit te (laten) voeren en wijkt daarvan niet af dan na overleg met Leverancier. Opdrachtgever stelt Leverancier in de gelegenheid zich ervan te vergewissen dat de uitvoering van het object geschiedt in overeenstemming met haar advies en bedoelingen.

ARTIKEL 35 – RECHT VAN HERHALING VAN HET ADVIES C.Q. ONTWERP

35.1 Leverancier heeft het recht om (elementen uit) haar advies c.q. ontwerp te herhalen.
35.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het advies c.q. ontwerp geheel dan wel gedeeltelijk nogmaals te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier.

ARTIKEL 36 – ESTHETISCHE WAARDE

Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de opdracht blijft de esthetische waarde buiten beschouwing, hetgeen onverlet laat dat voldaan dient te worden aan redelijke eisen.